توصیه های ایمنی مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان جهت اجرای داربست

ایمنی داربست و توصیه های ایمنی مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان جهت اجرای داربست

نکات در زمینه ایمنی داربست:

2-7-2-1 داربست سازه اي است موقت شامل يك يـا چنـد جايگـاه، اجـزاي نگهدارنـده،اتصالات و تكيه گاهها که در هنگام اجراي عمليات ساختماني به منظور دسترسي بـه بنـا و حفظ و نگهداري كارگران مورد استفاده قرار مي گيرد.

2-7-2-2 كليه قسمتهاي شامل جايگاه، اجزاي نگهدارنده، تكيه گاهها، اتصالات،راههاي عبور و پلكان داربست بايد

با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب،فـولاد و امثال آن توسط شخص ذيصلاح طوري طراحي، ساخته و

آماده به كار شـود،كـه داربـست علاوه بر ايستايي و پايداري لازم، ظرفيت پذيرش چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشد.

2-7-2-3 قطعات و اجزاء چوبي بكار برده شده در  داربست بايد بدون پوسـيدگي، تـرك خوردگي و ساير نواقصي باشد

كه استحكام آن را به خطر انـدازد .

همچنـين از رنـگ كـردن اجزاء چوبي داربست كه باعث پوشيده شدن عيوب و نواقص آن مي گـردد، بايـد خـودداري شود.

ایمنی داربست

نکات مهم در موردنقش تخته در ایمنی داربست

2-7-2-4 تخته هاي چوبي كه براي جايگاه داربست مورد استفاده قرار مي گيرنـد، بايـد صاف، بدون هرگونه زائده و

بر جستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند .

كليه تخته ها بايد داراي ضخامت يكسان بوده و حداقل داراي 25 سانتيمتر عرض و 5 سانتي متر ضـخامت باشند .

طوري در كنار يكديگر قرار داده و مهار بندي شوند كه به هيچ وجه جابجـا نـشده و ابزار و مصالح از بين آنها به پايين

سقوط ننمايد.

همچنين عـرض جايگـاه بايـد حـداقل 50 سانتيمتر و فاصله تكيه گاههاي تخته ها حداكثر 250 سانتيمتر باشد.

2-7-2-5 اجزا ي فلزي  شامل لوله ها، بست ها، پايه ها، چفت ها و ساير قطعات آن بايد سالم و بدون خوردگي،

تـرك و عيـب باشـد. همچنـين لولـه هـاي داربـست بايـد مستقيم و بدون خميدگي باشند.

2-7-2-6 كليه عمليات مربوط به نصب، تغيير، تعمير يا پياده كردن ، بايد توسط اشخاص ذيصلاح انجام شود.

2-7-2-7 داربست بايد در موارد ذيل توسط شخص ذيصلاح مورد بازديد،

كنترل و تأييد قرار گيرد، تا از پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل شود.

. الف: قبل از شروع به استفاده از آن.

ب: حداقل هفته اي يك بار در حين استفاده.

ج: پس از هرگونه تغييرات يا ايجاد وقفه در استفاده از آن

. د: پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه كه استحكام و پايداري داربست مورد ترديد قرار گيرد.

2-7-2-8 براي جلوگيري از خطر سقوط كارگران ، بايد در طرف بـاز جايگـاه كـار، نـرده حفاظتي مطابق مفـاد

بخش 12-5-1 نصب گـردد .

همچنـين بـراي پيـشگي ـري از افتـاد ن مصـالح و ابزار كار از روي كف جايـگاه ،بايد در لبه هاي باز جايگاه

پاخورهاي مناسب طبـق شرايط مندرج در بخش 12-5-2 نصب شود.

 

2-7-2-9 در فصل سرما هنگامي كه بر روي جايگاه داربست برف يـا يـخ وجـود داشـته باشد، كارگران نبايد روي آن كار كنند،

مگر آنکه قبلاً بـرف و يـخ از روي جايگـاه برداشـته شود.

2-7-2-10 از داربست نبايد براي انبـار كـردن مـصالح سـاختماني اسـتفاده شـود، مگـر مصالحي كه براي كوتاه مدت و

براي انجام كار فوري مورد نياز باشد .

در چنـين حـالتي نيـز بايد جهت تعادل داربست ، بار روي جايگاه به طـو ر يكنواخـت توزيـع گـردد .

در پايـان كـار روزانه، بايد كليه مصالح و ابزار كار از روي جايگاه تخليه شود

2-7-2-11 براي تامين ايستايي و جلوگيري از واژگون شدن آن رعايت موارد زير الزامي است.

الف: پايه ها به نحو مطمئني در محل تكيه گاهها مستقر شود، به طـوري كـه از جابجايي و لغزش آنها جلوگيري به عمل آيد.

ب: پايه ها  در محل استقرار بر روي زمين، بايد روي صفحات مقاوم قرار گيرند، تا از فرو رفتن آنها در زمين و بر هم خوردن تعادل داربست پيشگيري شود.

ج: داربست بايد در فاصله هاي مناسب عمودي و افقي،  به طور محكم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان آن در حين كار جلوگيري به عمل آيد.

د: در مواردي كه داربست در دو ضلع مجاور قرار مي گيرد، بايـد در محـل تلاقـي به طـور كامل به يكديگر متصل و كلاف شوند.

هـ: در موقع طوفان يا باد شديد بايد از كار كردن كارگران بر روي داربست جلوگيري شود.

2-7-2-12 هنگامي كه در مجاورت خطوط انتقال نيروي بـرق نيـاز بـه نـصب داربـست باشد، اين كار بايد با رعايت مفاد بند 12-2-4-8 صورت پذيرد.

2-7-2-13 هنگامي كه مصالح از روي جايگاه داربست به طرف بالا كشيده مي شود، بايد به طريق مناسبي از برخورد آن با داربست جلوگيري به عمل آيد.

2-7-2-14 در موقع پياده كردن و بر چيدن داربست چوبي، بايد كليه ميخ هـا از قطعـات آن به طور كامل بيرون كشيده شوند.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *